ปีงบประมาณ 2565

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560-2564

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 85 ตัวชี้วัด

*ตัวชี้วัดที่บันทึกผลแล้ว

41

ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์

44

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์


ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว

ชื่อตัวชี้วัด B A % ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาตร์ที่ 1 P&P Excellence
1 : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีซีพแสนคน ข้อมูล ณ 2022-09-01 16:18:26 2608 0 0.00 17.00
2: ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ข้อมูล ณ 2022-09-01 15:13:22 3266 3228 98.84 98.00
6 : เด็กไทยมีระดับสติป้ญญาเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 100 ข้อมูล ณ 2022-08-31 09:29:45 5 4 80.00 5.00
8 : อัตราการคลอดบุตรมีชีพของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ข้อมูล ณ 2022-09-01 09:44:17 4006 35 8.74 25.00
7 : อัตราการคลอดบุตรมีชีวิตของหญิงอายุ 10 - 14 ปี ข้อมูล ณ 2022-09-02 08:39:03 3930 1 0.25 0.90
9 : ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ข้อมูล ณ 2022-09-01 10:06:58 159 18 11.32 13.00
10 : ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย ) ข้อมูล ณ 2022-09-01 10:27:25 92 61 66.30 35.00
11 : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน ข้อมูล ณ 2022-09-01 10:40:02 516 182 35.27 35.00
12 : ร้อยละการให้บริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ ในกลุ่มเด็กอายุ 3 – 5 ปี ข้อมูล ณ 2022-09-01 10:47:47 3117 2161 69.33 50.00
13 : ร้อยละการให้บริการ เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ในกลุ่มเด็กอายุ 6 – 12 ปี ข้อมูล ณ 2022-09-01 10:59:49 10199 2805 27.50 15.00
14 : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ข้อมูล ณ 2022-08-31 09:26:14 425 425 100.00 99.00
15 : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน ข้อมูล ณ 2022-08-31 12:13:42 17303 14451 83.52 50.00
17: ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีสุขภาพดีวิถีใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สู่ New normal ( ออกกำลังกายก้าวท้าใจ ) ข้อมูล ณ 2022-08-31 09:14:15 108680 42972 39.54 16.00
18 : ร้อยละของครอบครัวที่ลงทะเบียน โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย และมีพฤติกรรมแบบ New Normal เพิ่มอัตราการออกกำลังกาย ร้อยละ 50 ข้อมูล ณ 2022-09-02 09:50:38 57265 28791 50.28 50.00
21.1 : ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ข้อมูล ณ 2022-09-05 09:38:41 13017 168 1.29 1.80
21.2 : ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ข้อมูล ณ 2022-09-05 09:40:30 7909 177 2.24 3.00
22.2 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ข้อมูล ณ 2022-09-05 09:43:08 13643 11532 84.53 78.00
23.2 : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ข้อมูล ณ 2022-09-05 09:52:18 1260 1237 98.17 90.00
25 : ร้อยละของเหตุการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อำเภอสามารถควบคุมให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน ข้อมูล ณ 2022-09-01 09:58:57 15 15 100.00 90.00
16.1ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ ข้อมูล ณ 2022-08-31 10:39:46 256 256 100.00 50.00
16.2ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ ข้อมูล ณ 2022-09-01 09:15:00 3280 3280 100.00 50.00
ยุทธศาตร์ที่ 2 Service Excellence
32 : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ข้อมูล ณ 2022-09-02 12:07:58 40 40 100.00 87.00
34 : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน ข้อมูล ณ 2022-09-01 12:54:49 159 -91 -57.23 20.00
35 : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้อมูล ณ 2022-09-01 14:07:33 4221 5545 131.37 100.00
36.1 : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 ข้อมูล ณ 2022-09-02 11:01:43 2281 162 7.10 7.00
36.2 : ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ข้อมูล ณ 2022-09-02 12:09:40 2281 42 1.84 2.00
37 : ร้อยละความครอบคุลมการได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ในกลุ่มประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ข้อมูล ณ 2022-08-31 15:33:41 159178 148905 93.55 70.00
41.3 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ข้อมูล ณ 2022-08-31 15:30:45 185561 86515 46.62 28.00
44 : Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 ข้อมูล ณ 2022-09-02 15:15:28 183 0 0.00 9.00
46.1 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ข้อมูล ณ 2022-09-02 13:08:53 116 90 77.59 75.00
46.2 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ข้อมูล ณ 2022-09-02 13:09:59 516 463 89.73 75.00
46.3 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ข้อมูล ณ 2022-09-02 13:11:09 618 486 78.64 60.00
48 : ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ข้อมูล ณ 2022-09-02 14:00:10 1233 1066 86.46 85.00
55.1 : ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ข้อมูล ณ 2022-09-02 16:08:35 7536 725 9.62 12.00
55.2 : ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชั่วโมง ข้อมูล ณ 2022-09-02 16:10:04 7536 6805 90.30 60.00
57 : ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ข้อมูล ณ 2022-09-01 23:10:34 100 100 100.00 70.00
59 : ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพิ่มขึ้น ข้อมูล ณ 2022-08-31 15:52:55 5009272.75 3830726.75 76.47 3.00
31.1 : ร้อยละของการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) ข้อมูล ณ 2022-08-31 14:49:35 11 8 72.73 60.00
ยุทธศาตร์ที่ 3 People Excellence
ยุทธศาตร์ที่ 4 Governance Excellence
65 : ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ข้อมูล ณ 2022-09-01 14:01:10 100 100 100.00 100.00
67 : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต. : ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว ข้อมูล ณ 2022-08-31 14:29:13 18 18 100.00 100.00
68 : ร้อยละหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ข้อมูล ณ 2022-09-02 08:00:34 20 20 100.00 80.00

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน

ชื่อตัวชี้วัด B A % ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาตร์ที่ 1 P&P Excellence
3 :ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือนที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น พัฒนาการด้วย TEDA 4I ข้อมูล ณ 2022-09-02 09:08:16 7 5 71.43 88.00
4 : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ข้อมูล ณ 2022-09-01 15:11:02 3546 2463 69.46 70.00
5 : ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน ข้อมูล ณ 2022-09-01 15:06:47 16015 9453 59.03 70.00
22.1 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ข้อมูล ณ 2022-09-05 09:41:11 8745 2257 25.81 40.00
23.1 : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ข้อมูล ณ 2022-09-05 09:50:54 272 184 67.65 80.00
24 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประชากรกลุ่มเป้าหมายสะสมปี 2564 ถึง 2569 ร้อยละ80 ข้อมูล ณ 2022-09-01 10:03:29 30500 7299 23.93 40.00
ยุทธศาตร์ที่ 2 Service Excellence
33 : ร้อยละความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage ) ข้อมูล ณ 2022-09-05 15:43:50 238 159 66.81 75.00
38 : อำเภอใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU District) ข้อมูล ณ 2022-08-31 15:42:08 100 71.43 71.43 80.00
39 : อัตราตายทารกแรกเกิด ข้อมูล ณ 2022-09-01 11:41:40 2193 25 11.40 3.00
40 : ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ข้อมูล ณ 2022-09-01 13:02:45 1795 1242 69.19 80.00
41 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ข้อมูล ณ 2022-09-02 16:37:52 0.00
41.1 : โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ข้อมูล ณ 2022-09-02 11:00:12 778516 48482 6.23 12.00
41.2 : โรงพยาบาลชุมชน ข้อมูล ณ 2022-09-02 11:06:27 NA NA 0.00 18.00
42 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ข้อมูล ณ 2022-09-05 09:10:01 3587 2416 67.35 83.00
45.1 : อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ข้อมูล ณ 2022-09-01 14:19:18 129 17 13.18 8.00
45.2 : ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ข้อมูล ณ 2022-09-01 14:21:23 401 129 32.17 60.00
47 : ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 mVmin/1.73m2/yr ข้อมูล ณ 2022-09-05 09:57:33 1762 978 55.51 75.00
49 : อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) ข้อมูล ณ 2022-09-01 23:30:59 2 0.00 20.00
50 : ร้อยละของผู้เสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ข้อมูล ณ 2022-09-02 15:07:31 2068 917 44.34 26.00
51 : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และการติดตาม ดูแล ต่อเนื่องภายใน 1 ปี (Retention Rate) ข้อมูล ณ 2022-09-01 23:16:04 150 85 56.67 58.00
52 : ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง ข้อมูล ณ 2022-09-02 16:32:35 5.00 3.00 3.00 5.00
53 : ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ข้อมูล ณ 2022-09-02 16:02:50 2.75 0.00 5.00
56 : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ข้อมูล ณ 2022-09-02 13:17:39 8080 1478 18.29 27.00
54.1 : ร้อยละของผู้ป่วยเป้าหมาย (คน) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ตามเกณฑ์โรค ข้อมูล ณ 2022-09-01 08:34:10 400 72 18.00 100.00
54.2 : ร้อยละของผู้ป่วย Palliative care (คน) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย ข้อมูล ณ 2022-09-01 09:08:56 245 9 3.67 5.00
ยุทธศาตร์ที่ 3 People Excellence
ยุทธศาตร์ที่ 4 Governance Excellence
63 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินITA ข้อมูล ณ 2022-09-02 15:45:11 100 0.00 100.00