กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560-2564

40

ตัวชี้วัดหลัก

76

รวมตัวชี้วัดย่อย

76

ตัวชี้วัดที่ลงบันทึกผลแล้วค้นหาตัวชี้วัด


แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ระบบสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention Promotion and Protection Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 2 โครงการ 20 ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
1 : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานมาตรการป้องกันมารดาตาย Strategic Key In
2 : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย Strategic HDC
3 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี Strategic HDC
4 : เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
5 : ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน Strategic HDC
6 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน Strategic HDC
7 : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan Strategic Key In

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร
8 : ร้อยละของความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
8.1 : ร้อยละของครอบครัวที่ลงทะเบียนในโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย และมีพฤติกรรมการออกกำลังกายตามเกณฑ์
8.2 : ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3 อ. 2 ส. ที่ถูกต้อง ระดับดีขึ้นไป
8.3 : เด็กและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติที่ถูกต้อง ระดับดีขึ้นไป

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอำเภอ 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3 โครงการ 8 ตัวชี้วัด

4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
10 : ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานในระดับอำเภอ Strategic Key In

5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
11 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
12 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
13 : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รับการตรวจสอบ ด้านกฎหมาย และมาตรฐาน Strategic Key In

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17 โครงการ 40 ตัวชี้วัด

10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
18.ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

11.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
19 : อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ Strategic Key In

12. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
20 : ร้อยละคะแนนความสำเร็จโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU)

13. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
21 : ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
22 : อัตราตายทารกแรกเกิด Monitoring HDC

15. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
23 : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ

16. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
24 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Strategic HDC

17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
25 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ Monitoring HDC
26 : ระดับความสำเร็จของการลดอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ Strategic Key In

18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
27. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired Monitoring HDC
28 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป

19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
29 : ร้อยละการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด Strategic HDC
30 :อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI Strategic HDC

20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
31:ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาในเวลาที่กำหนด
31.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มต้น

21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
32 : ร้อยละของ ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
33 : ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (รพ.ร้อยเอ็ด) Monitoring Key In

23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
34 :อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล Strategic Key In

24. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
35. : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และการติดตาม ดูแล ต่อเนื่องภายใน 1 ปี (Retention Rate) Strategic Key In
36 : ร้อยละของผู้ป่วยเสพยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง Strategic Key In

25. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
37 : ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง Strategic Key In

26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
38.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery Monitoring Key In

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ 1 โครงการ 0 ตัวชี้วัด

28.โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด

29.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
41 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย Monitoring Key In

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3 โครงการ 3 ตัวชี้วัด

30. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
42 : ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ Strategic Key In

31.โครงการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพ
43 : ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ Strategic Key In

32.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
44 : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข Monitoring Key In

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2 โครงการ 5 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2 โครงการ 6 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2 โครงการ 1 ตัวชี้วัด

37.โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน

38.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
52 :ระดับความสำเร็จของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน Strategic Key In

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด

39. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
53 : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด Strategic Key In

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1 โครงการ 0 ตัวชี้วัด

40.โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

* แสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่นำมาประเมินและวัดผลเท่านั้น